<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ง ๓.๑ ป.๒/๑ บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

สาระสำคัญ
รู้จักระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑.การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
๒.การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ทักษะและกระบวนการ
๑. ฝึกทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.อธิบายลักษณะและกระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back