<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การเรียนรู้สถานที่สำคัญของโลก (สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
๑. ง ๓.๑ ป.๒/๑ บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
๒. ง ๓.๑ ป.๒/๒ บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ
การเรียนรู้ชื่อและประวัติความเป็นมา รวมทั้งความสำคัญของสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งมหรรจรรย์ของโลก

สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ
๒. การเรียนรู้การใช้โปรแกรม และนำเนื้อหาโดยสรุปมาใช้เป็นความรู้เพื่อฝึกทักษะทางด้าน วิชาการ

ทักษะและกระบวนการ
๑. ฝึกทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยทำความเข้าใจกับการใช้โปรแกรมจากนั้น นำความรู้ที่ได้จากโปรแกรมมาประยุกต์ใช้งาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back