<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Happy English)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
๑. ง ๓.๑ ป.๒/๑ บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
๒. ง ๓.๑ ป.๒/๒ บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ
การเรียนรู้คำศัพท์และความหมายของภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้
ความรู้
. การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ
๒. การเรียนรู้การใช้โปรแกรม และรู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ

ทักษะและกระบวนการ
๑. ฝึกทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒. ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Happy English โดยทำความเข้าใจกับการใช้โปรแกรมจากนั้น ให้ผู้เรียนนำ คำศัพท์นั้นไปใช้งานในชีวิตประจำวันได

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back