<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ English World (โลกภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
๑. ง ๓.๑ ป.๒/๑ บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
๒. ง ๓.๑ ป.๒/๒ บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ
การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ และฝึกอ่านออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษ

สาระการเรียนรู้
ความรู้
๑. การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ
           ๒. สามารถบอกศัพท์ภาษาอังกฤษและอ่านออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษในบทเรียนได้

ทักษะและกระบวนการ
๑. ฝึกทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒. ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม English World (โลกภาษาอังกฤษ)โดยทำความเข้าใจกับการ ใช้โปรแกรมจากนั้น ฝึกทักษะทางด้านภาษาให้เกิดความชำนาญ และ ถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back