<< Go Back

คำอธิบายรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และรู้จักหน้าที่แต่ละส่วนของคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนศึกษา ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ , การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และรู้จักการใช้งานของแป้นพิมพ์ โดยศึกษาในเรื่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ , การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมช่วยสอน โดยผู้เรียนศึกษาลักษณะการทำงานทั่วไปของโปรแกรม การเรียกใช้และปิดการใช้งานของโปรแกรม การคำนวณอย่างง่ายจากโปรแกรม , การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากโปรแกรม , การบอกและเรียกชื่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ,การอ่านออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ , การบวกลบเลขสี่หลักโดยใช้คอมพิวเตอร์ , การเรียนรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย , นักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ควรรู้จัก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมช่วยสอนได้อย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

<< Go Back