<< Go Back

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ลำดับที่ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1 ป.2/1 •ข้อมูลบางอย่างมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต้องพิจารณาก่อนนำไปใช้
•แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลและ มีการอ้างอิง เช่น
    - แหล่งข้อมูลของทางราชการ
    - แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงและ ศึกษาในเรื่องนั้นๆ
•การรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ที่เชื่อถือได้ ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ มากขึ้น
2 ป.2/2 •ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
•การรักษาแหล่งข้อมูล เป็นการรักษาสภาพของแหล่งข้อมูลให้คงอยู่และใช้งานได้นานๆ เช่น ไม่ขีดเขียนตามสถานที่ต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบการใช้แหล่งข้อมูล และไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดความชำรุดเสียหาย
3 ป.2/3 • คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก ซึ่งการประมวลผลเป็นการกระทำ(คำนวณ เปรียบเทียบ) กับข้อมูลที่รับเข้ามา
• อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของ คอมพิวเตอร์ มีดังนี้
    - เมาส์ ทำหน้าที่ เลื่อนตัวชี้และคลิกคำสั่ง
    - แผงแป้นอักขระ ทำหน้าที่รับข้อความ สัญลักษณ์และตัวเลข
    - จอภาพ ทำหน้าที่ แสดงข้อความ ภาพ
    - ซีพียู ทำหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล
    - ลำโพง ทำหน้าที่ ส่งเสียง
    - เครื่องพิมพ์ ทำหน้าที่ พิมพ์ข้อความ ภาพทางกระดาษ
    - อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก ซีดี หน่วยความจำแบบแฟลช

 

<< Go Back