<< Go Back

โครงสร้างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ (key Concept) นักเรียนจะได้อะไรจากการเรียนแต่ละหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เวลา
(ชม.)
น้ำหนัก
คะแนน
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์, รู้จักชื่อ และ หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด ง.๓.๑ ป.๒/๑
ง.๓.๑ ป.๒/๒
ง.๓.๑ ป.๒/๓

๑๐
การเรียนรู้สถานที่สำคัญของโลก (สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) การเรียนรู้ชื่อและประวัติความเป็นมา รวมทั้งความสำคัญของสถานที่ ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ง.๓.๑ ป.๒/๑
ง.๓.๑ ป.๒/๒

๑๐
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Happy English) การเรียนรู้คำศัพท์ และความหมายของภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ง.๓.๑ ป.๒/๑
ง.๓.๑ ป.๒/๒

๑๐
English World (โลกภาษาอังกฤษ) การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ง.๓.๑ ป.๒/๑
ง.๓.๑ ป.๒/๒


๑๐

กิจกรรม ๒๐
ข้อสอบกลางภาค ๒๐
ข้อสอบปลายภาค ๒๐
รวม ๔๐ ๑๐๐

<< Go Back