<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
การเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย (เที่ยวไทยกับนายสบาย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
     ง 3.1 ป.2/1  บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
     ง 3.1 ป.2/2    บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     ง 3.1 ป.2/3    บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ
          
การเรียนรู้ชื่อ และประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สาระการเรียนรู้
      ความรู้
          1.  การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ      
          2.  การเรียนรู้
      ทักษะ/กระบวนการ
         1.  ฝึกทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
         2.  ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม เที่ยวไทยกับนายสบาย โดยทำความเข้าใจกับการใช้โปรแกรมจากนั้น
              สรุปเนื้อหาโดยย่อของแต่ละสถานที่ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์
           1. มีวินัย
           2. ใฝ่เรียนรู้
           3. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back