<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
การบวกลบเลข 4 หลักโดยใช้คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
     ง 3.1 ป.2/1   บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
     ง 3.1 ป.2/2   บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ
          
การบวกลบเลข 4 หลักอย่างถูกวิธีโดยการใช้คอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้
      ความรู้
          1.  การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ      
          2.  การเรียนรู้การบวกลบเลข 4 หลักอย่างถูกวิธีโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้
               จากเนื้อหาเป็นการคิดคำนวณเพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถคิดเลขเร็วได้
      ทักษะ/กระบวนการ
         1.  ฝึกทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
         2.  ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมบวกลบเลข 4 หลัก โดยการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์
           1. มีวินัย
           2. ใฝ่เรียนรู้
           3. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back