<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
การเรียนรู้ชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก (นักวิทยาศาสตร์ของโลก)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
     ง 3.1 ป.2/1    บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้
     ง 3.1 ป.2/2    บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ
          
การเรียนรู้ประวัติและผลงานต่าง ๆ ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญของโลก

สาระการเรียนรู้
      ความรู้
          1.  การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ      
          2.  การเรียนรู้ประวัติและผลงานต่าง ๆ ของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญของโลก  เพื่อนำความรู้ที่ได้ เช่น
               ประวัติ และผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ
      ทักษะ/กระบวนการ
         1.  ฝึกทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
         2.  ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม  นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์
           1. มีวินัย 
           2. ใฝ่เรียนรู้ 
           3. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back