<< Go Back

คำอธิบายรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง

         มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และรู้จักหน้าที่แต่ละส่วนของคอมพิวเตอร์   โดยให้ผู้เรียนศึกษา ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์, การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และรู้จักการใช้งานของแป้นพิมพ์  โดยศึกษาในเรื่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์, การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์    และการใช้โปรแกรมช่วยสอน  โดยผู้เรียนศึกษาลักษณะการทำงานทั่วไปของโปรแกรม  การเรียกใช้และปิดการใช้งานของโปรแกรม  การคำนวณอย่างง่ายจากโปรแกรม, การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากโปรแกรม, การบอกและเรียกชื่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ,การอ่านออกเสียงศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์, การบวกลบเลขสี่หลักโดยใช้คอมพิวเตอร์, การเรียนรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย , นักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ควรรู้จัก  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิธีการใช้คอมพิวเตอร์  และสามารถใช้โปรแกรมช่วยสอนได้อย่างถูกต้อง มีจิตสำนึกและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

<< Go Back