<< Go Back

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง

สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ลำดับที่ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ
1 บอกประโยชน์ของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้

- ข้อมูลบางอย่างมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ต้องพิจารณาก่อนนำไปใช้

- แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งข้อมูล ที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์          มีเหตุผลและ มีการอ้างอิง  เช่น
       - แหล่งข้อมูลของทางราชการ
       - แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์ตรงและ
 ศึกษาในเรื่องนั้นๆ 

- การรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ที่เชื่อถือได้  ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น

2 บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

- ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล

- การรักษาแหล่งข้อมูล  เป็นการรักษาสภาพของแหล่งข้อมูลให้คงอยู่ และใช้งานได้นานๆ  เช่น  ไม่ขีดเขียนตามสถานที่ต่างๆ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้แหล่งข้อมูล และไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดความชำรุดเสียหาย

<< Go Back