<< Go Back

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 3

1. สัญลักษณ์เต่าโลโกที่ทำงานบนโปรแกรม Windows คือ
  1. ถูก  
  2. ผิด  
     
2. โปรแกรมภาษาโลโก นับได้ว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์อีกภาษาหนึ่ง
  1. ถูก  
  2. ผิด  
     
3. โปรแกรม MicroWorlds Pro มีศูนย์คำสั่งที่ใช้อยู่ 5 ศูนย์ 
  1. ถูก  
  2. ผิด  
     
4. การใช้โปรแกรม MicroWorlds Pro ไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้
  1. ถูก  
  2. ผิด  
     
5. คุณสมบัติเฉพาะของโปรแกรม MicroWorlds Pro จะเป็นการสร้างจินตนาการ ให้เป็นรูปภาพโดยใช้คำสั่งเป็นตัวควบคุม
  1. ถูก  
  2. ผิด  
     
6. ศูนย์ที่ใช้สำหรับเขียนคำสั่งหรือป้อนคำสั่งลงในโปรแกรมทำงานตามที่เราต้องการ เรียกว่า ศูนย์คำสั่ง
  1. ถูก  
  2. ผิด  
     
7. แถบควบคุมการทำงาน (Tab Areas) เป็นแถบที่ควบคุมความเร็วของกระบวนการ ทำงานที่โปรแกรมถูกสั่งให้ทำ เมื่อคลิกเมาส์ที่สัญลักษณ์ของแถบคำสั่ง
  1. ถูก  
  2. ผิด  
 
8.  ใช้สำหรับการบันทึกเสียง
  1. ถูก  
  2. ผิด  
     
9. พิมพ์คำว่า show 50 / 5 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 10
  1. ถูก  
  2. ผิด  
 
10. ถ้าต้องการเขียนคำสั่งให้แสดงผลลัพธ์ว่า MY SCHOOL จะต้องใช้คำสั่งว่า SHOW “MY SCHOOL
  1. ถูก  
  2. ผิด  
 

<< Go Back