<< Go Back

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 5

1. ข้อใดคือการควบคุมการทำงานของเต่าโลโก
  1. สร้างเต่าตัวใหม่ 2. ปั๊มรูปเต่า
  3. เปลี่ยนรูปร่างเต่า 4. ถูกทุกข้อ
     
2. ในการสร้างเต่าจะต้องเลือกที่คำสั่งใด
  1. 2.
  3. 4.
     
3. เราสามารถสร้างเต่าได้สูงสุดกี่ตัว
  1. 1 ตัว 2. 2 ตัว
  3. 5 ตัว 4. กี่ตัวก็ได้
     
4. เมื่อเราสร้างเต่าตัวแรกขึ้นมา โปรแกรมจะตั้งชื่อเต่าตัวแรกว่าอย่างไร
  1. TURTLE1 2. LOGO1
  3. T1 4. COM1
     
5. หากต้องการตั้งชื่อเต่าใหม่ สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนใด
  1. 2.
  3. 4.
     
6. ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเต่าไปเป็นรูปอื่น ๆ จะต้องใช้คำสั่งในแถบใด
  1. Processes 2. Graphics
  3. Procedures 4. Project
     
7.  ใช้ทำสิ่งใด
  1. เพิ่มขนาดศูนย์ควบคุม 2. เพิ่มขนาดตัวเต่าโลโก
  3. เพิ่มจำนวนเต่าโลโก 4. ค้นหาเต่าโลโก
     
8.   ใช้ทำสิ่งใด
  1. ทาสีตัวเต่า 2. ใส่คำสั่งให้ตัวเต่า
  3. ปั๊มรูปเต่า 4. ตั้งชื่อเต่า
     
 
9. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของการปั๊มตัวเต่าโลโก
  1. เต่าตัวที่ลากไปมาจะเป็นตัวเต่าต้นแบบ
  2. เต่าตัวที่ปั๊มขึ้นจะกลายเป็นพื้นหลัง
  3. หากต้องการลบเต่าที่ปั๊มขึ้นมา จะต้องใช้ไอคอนยางลบ
  4. สามารถเคลื่อนย้ายเต่าที่ปั๊มขึ้นมาไปวางที่จุดใดก็ได้ตามที่ต้องการ
     
10. ถ้าต้องการลบเต่าบางตัวออกจากหน้าจอ จะต้องคลิกขวาที่ตัวเต่าและเลือกคำสั่งใด
  1. DELETE 2. CUT
  3. EXIT 4. CLEAR
     

<< Go Back