<< Go Back

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 2

1. ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ ข้อใดต่อไปนี้
  1. ซอฟต์แวร์, ระบบปฏิบัติการ, ผู้รับ, ผู้ส่ง 2. ฮาร์ดแวร์, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมประยุกต์ และผู้ใช้
  3. ผู้รับ, ผู้ส่ง, ระบบปฏิบัติการ 4. ผู้ใช้, ผู้ส่ง, ระบบปฏิบัติการ
 
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์
  1. ผู้ใช้
2. หน่วยความจำ
  3. หน่วยประมวลผลกลาง 4. อุปกรณ์นำเข้า / ออก
     
3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
  1. ติดต่อกับผู้ใช้ 2. เก็บข้อมูลหลักของโปรแกรม
  3. จัดสรรให้ใช้ทรัพยากรระบบร่วมกัน 4. ควบคุมการทำงานของโปรแกรมและอุปกรณ์รับ/แสดงผล
     
4. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึงข้อใด
  1. โปรแกรมหรือชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 2. โปรแกรมที่สั่งให้ซีดีทำงาน
  3. โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดดิสก์ทำงาน 4. ถูกทุกข้อ
     
5. Software แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
  1. 2 ชนิด คือ ซอฟต์แวร์ทั่วไป, ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 2. 2 ชนิด คือ ซอฟต์แวร์ระบบ, ซอฟต์แวร์ทั่วไป
  3. 2 ชนิด คือ ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน, ซอฟต์แวร์ทั่วไป 4. 2 ชนิด คือ ซอฟต์แวร์ระบบ, ซอฟต์แวร์ประยุกต์
     
6. การสร้าง Folder ใหม่ใช้คำสั่งใด
  1. File > Folder 2. File > New > Folder
  3. File > New > Shortcut 4. File > Shortcut
     
7. ถ้าต้องการลบโฟลเดอร์ต้องใช้คำสั่งใด
  1. File > End 2. File > Delete
  3. File > ESC 3. File > ALT
     
8. ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งเป็นกี่ประเภท
  1. 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน , ซอฟต์แวร์ทั่วไป  
  2. 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ , ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  3. 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป , ซอฟต์แวร์ทั่วไป  
  4. 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ทั่วไป , ซอฟต์แวร์ทั่วไป
 
9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทั่วไปที่นิยม
  1. Disk Deframent 2. อินเทอร์เน็ต
  3. ไมโครซอฟต์เวิร์ด 4. ไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์
     
10. ซอฟต์แวร์ประยุกต์หมายถึงข้อใด
  1. โปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ 2. โปรแกรมใช้งานเฉพาะด้าน
  3. โปรแกรมที่ใช้สำหรับงานทั่วไป 4. ถูกทุกข้อ
     

<< Go Back