<< Go Back

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  20 ชั่วโมง

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบปฏิบัติการเพื่อการทำงาน โดยให้ผู้เรียนศึกษา ความหมาย บทบาทของคอมพิวเตอร์ , ระบบสารสนเทศ โดยศึกษาในเรื่องความหมายและประเภทของสารสนเทศ ระบบปฏิบัติงานเพื่อการทำงานโดยผู้เรียนศึกษาในด้านประเภทและรูปแบบของระบบปฏิบัติงานเพื่อการทำงาน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรม MicroWorlds Pro ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์อีกภาษาหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสติปัญญาเด็กในด้านการศึกษา แนวความคิด ตลอดจนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างมีหลักการและถูกต้อง โปรแกรม MicroWorlds Pro จึงถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่เป็นเด็กโดยเฉพาะ ด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมที่ง่าย เพื่อสร้างภาพที่เป็นกราฟิกในการวาดรูปและระบายสีให้กับรูป ซึ่งอาศัยหลักการสร้างภาพด้วยคำสั่งต่าง ๆ ในการกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งโดยมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่า "เต่าโลโก" เป็นอุปกรณ์ในการสร้างภาพ

ภาษาโลโกเป็นภาษาที่พัฒนาความคิดของผู้เรียนในการเขียนโปรแกรมในระดับต้น ตลอดจนฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล มีหลักการ รู้จักวางแนวความคิดและเรียงลำดับความคิดในการทำงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อทำการเขียนโปรแกรมแล้วจึงต้องมีการจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ของโปรแกรมมาใช้งานต่อได้เพื่อลดขั้นตอนการทำงานลงไป

การเขียนชุดคำสั่งในโปรแกรมภาษา MicroWorlds Pro เป็นการใช้คำสั่งเพื่อสร้างรูปภาพ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูป คือ ตัวเต่า หลักในการสร้างรูปภาพส่วนใหญ่จะเป็นการนำเอาเส้นตรงมาประกอบกันให้เป็นรูปภาพ ซึ่งจะอยู่ในรูปของการเขียนโปรแกรม โดยผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการสร้างภาพโดยใช้เส้นตรง และเมื่อผู้เรียนได้รู้ถึงหลักการใช้คำสั่งและเขียนโปรแกรมมามากแล้ว ก็จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพที่เป็นเส้นตรงได้ การใช้ศูนย์เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro เป็นการทำงานที่ช่วยทำให้โปรแกรมสวยงามและมีสีสันมากขึ้น โดยในศูนย์สามารถสร้างรูปทรงต่าง ๆ ได้ เช่น วงกลม , สี่เหลี่ยม , เปลี่ยนขนาดและสีปากกา รวมทั้งเทสี และ พ่นสีให้กับรูปภาพ ได้ด้วย

การเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรเป็นการกำหนดค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเรียกว่า ตัวแปร ซึ่งผู้เรียนสามารถนำเอาตัวแปรมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้ได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างภาพที่เหมือนกัน แต่มีขนาดที่ต่างกัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในเชิงขยายและยืดหยุ่นได้

<< Go Back