<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
           กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                   

     มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
     ตัวชี้วัด
     1. ง  3.1 ป.4/1 บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     2. ง 3.1 ป.4/2 บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
     3. ง 3.1 ป.4/3 บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ 
           หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระการเรียนรู้
            - ความรู้
              1. การทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
              2. ความหมายและหน้าที่ของโนโลยีสารสนเทศ
              3. ประโยชน์ และ โทษ จากการใช้งานคอมพิวเตอร์
           - ทักษะ / กระบวนการ
              1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
              2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
            - คุณลักษณะที่พึงประสงค์
              1. มีวินัย              2. ใฝ่เรียนรู้         3. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back