<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ เพื่อการทำงาน

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
           กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
                                                                                                         

     มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
     ตัวชี้วัด
     1. ง 3.1 ป.4/4 ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน

สาระสำคัญ 
           การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการทำงาน

สาระการเรียนรู้
             - ความรู้
               1. ระบบปฏิบัติการสำหรับงานคอมพิวเตอร์
               2. หน้าที่และโปรแกรมการใช้งานซึ่งอยู่ในระบบปฏิบัติการ
            - ทักษะ / กระบวนการ
              1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการและโปรแกรการ ใช้งานซึ่งอยู่ในระบบปฏิบัติ
             2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมซึ่งอยู่ภายใน
            - คุณลักษณะที่พึงประสงค์
             
1. มีวินัย          2. ใฝ่เรียนรู้          3. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back