<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การเริ่มต้นใช้โปรแกรม MicroWorlds Pro

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
          กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
     ตัวชี้วัด
     1. ง 3.1 ป.4/5 สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ 
        รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MicroWorlds Pro
 
สาระการเรียนรู้
            - ความรู้
             การใช้งานโปรแกรม MicroWorlds Pro
            - ทักษะ / กระบวนการ
              1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม MicroWorlds Pro
              2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรม MicroWorlds Pro
           - คุณลักษณะที่พึงประสงค์
             1. มีวินัย              2. ใฝ่เรียนรู้           3. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back