<< Go Back

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ลำดับ
ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ (key Concept) นักเรียน
จะได้อะไรจากการเรียนแต่ละหน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
เวลา
(ชม.)
น้ำหนัก
คะแนน
1 การใช้คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1 ป.4/1
ง 3.1 ป.4/2
ง 3.1 ป.4/3
2 10
2 การใช้ระบบปฏิบัติการ เพื่อการทำงาน การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อการทำงาน ง 3.1 ป.4/4 2 10
3 การเริ่มต้นใช้โปรแกรม MicroWorlds Pro รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MicroWorlds Pro ง 3.1 ป.4/5 3 10
4 การใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม MicroWorlds Pro การใช้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม MicroWorlds Pro ง 3.1 ป.4/5 5 10
5 การทำงานของเต่าโลโก การควบคุมและสั่งการเต่าโลโก เพื่อให้ทำงานตามคำสั่ง ง 3.1 ป.4/5 5 10
กิจกรรม 1 10
ข้อสอบกลางภาค 1 20
ข้อสอบปลายภาค 1 20
รวม 20 100

<< Go Back