<< Go Back

แบบทดสอบปลายภาค

1. การสร้างกล่องข้อความในโปรแกรม Microworlds Pro  เมื่อสร้างกล่องข้อความในครั้งแรกจะมีชื่อกล่องข้อความว่าอะไร 
  1.  Font1 2.  Box1 
  3.  Text1 4.  Label1
     
2. การปรับรูปแบบของกล่องข้อความ  สามารถปรับได้กี่รูปแบบ
  1.   2  รูปแบบ 
2.   3  รูปแบบ 
  3.   4  รูปแบบ 
4.    5  รูปแบบ 
     
3. การปรับรูปแบบอักษรในกล่องข้อความหากต้องการปรับให้แสดงภาษาไทยได้ จะต้องเลือกคำสั่งรูปแบบของแบบอักษรเป็นแบบใด
  1.  AngsanaUPC
2.  BrowaliaNew
  3.  SarabunPSL
4.  ถูกทุกข้อ
     
4. เมื่อคลิกที่รูป แล้วเลือกคำสั่ง  Transparent  จะทำให้กล่องข้อความเป็นอย่างไร
  1. มีกล่องข้อความเกิดขึ้นอีกหนึ่งกล่อง
2. พื้นหลังกล่องข้อความจะเป็นแบบโปร่งใส
  3. กำหนดให้กล่องข้อความจางหายไป
4. ใส่สีให้กับกล่องข้อความ 
     
5. จากข้อความ  “เป็นคำสั่งที่ให้โปรแกรมทำซ้ำๆกันเพื่อลดขั้นตอนการใช้คำสั่ง”  เป็นความหมายของคำสั่งใดต่อไปนี้ 
  1. Run Program
2. Procedure
  3. Repeat
4. Clear  Graphic
     
6.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบของการเขียนโปรแกรมใน Procedure ได้ถูกต้องในโปรแกรม 
  1. To  …..(ชื่อ Procedure)
        Finish
  2. To  …..(ชื่อ ไฟล์ใน Microworlds Pro)
        คำสั่ง
        End  
  3. To  …..(ชื่อ Procedure)
        คำสั่ง
        End  
 

4.  Repeat  …..(ชื่อ Procedure)
คำสั่ง
End  

     
7. เป็นแถบเครื่องมืออะไรในโปรแกรม  Microworlds Pro 
   1. คำสั่งที่ใช้สร้างเครื่องมือทางด้านสื่อต่างๆ
2. สร้างเส้นตรงในโปรแกรม 
  3. ศูนย์คำสั่งและการแก้ไขกราฟฟิค
4. สำหรับวาดรูปและสร้างรูปทรงต่างๆในโปรแกรม
     
8. จากรูปตัวเลขที่มีลูกศรชี้คืออะไร
  1.  ขนาดเส้น
2.  รหัสสี
  3.  ความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมที่วาด
4.  รหัสคำสั่งการสร้างรูป
     
9. จากรูปเป็นการกำหนดรายละเอียดในส่วนใด 
  1.  ขนาดของเส้น 2.  รูปแบบของรูปทรง
  3.  การสร้างกล่องข้อความ
4. คุณสมบัติของรูปทรง
     
10. การปรับภาพระยะใกล้ (selector tool)  คือ ไอคอนใดต่อไปนี้
  1. 2.
  3. 4.
     

<< Go Back