<< Go Back

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1

1. จากรูป จะต้องเติมคำสั่งใดในช่องว่าง PD ________ [RT 45 FD 50]

  1. REPEAT 8 2. FD 100
  3. RT 90 4. REPEAT 5
 

2. จากรูป จะต้องเติมคำสั่งใดในช่องว่าง PD REPEAT 2[RT 45 FD 50]   ____ FD 50 RT 45 FD 50

  1. REPEAT 2 2. LT 45
  3. RT 135 4. RT 45
 

3. จากรูป จะต้องเติมคำสั่งใดในช่องว่าง PD RT 90 FD 100 REPEAT 2[______ FD 100]

  1. LT 135 2. LT 120
  3. RT 135 4. RT 45
 

4. จากรูป จะต้องเติมคำสั่งใดในช่องว่าง REPEAT 8[RT 90 _______ 45 FD 50]

  1. FD 90 RT 2. RT 90 LT
  3. LT 45 FD 4. FD 50 LT
 

5. จากรูป จะต้องเติมคำสั่งใดในช่องว่าง PD RT 18 REPEAT 5[___________]

  1. FD 90 RT 135 2. RT 90 FD 90
  3. FD 90 RT 144 4. LT 45 FD 100
 

<< Go Back