<< Go Back

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การใช้เครื่องมือวาดภาพ

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
           กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        

     มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
     ตัวชี้วัด
     1. ง  3.1 ป.4/5 สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

สาระสำคัญ 
           การใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro

สาระการเรียนรู้
            - ความรู้
              1. การใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro
           - ทักษะ / กระบวนการ
              1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro
              2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro
            - คุณลักษณะที่พึงประสงค์
              1. มีวินัย              2. ใฝ่เรียนรู้         3. มุ่งมั่นในการทำงาน

<< Go Back