<< Go Back

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ลำดับ
ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ (key Concept) นักเรียน
จะได้อะไรจากการเรียนแต่ละหน่วย
มาตรฐานการเรียนรู้
/ตัวชี้วัด
เวลา
(ชม.)
น้ำหนัก
คะแนน
1 การใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรม การจัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ หลักการใช้คำสั่งสำหรับการเขียนโปรแกรม , การจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์ในโปรแกรม ง 3.1 ป.4/5 2 10
2 การสร้างกล่องข้อความ (Text Box) การสร้างกล่องข้อความในโปรแกรม MicroWorlds Pro ง 3.1 ป.4/5 2 10
3 การวาดรูปต่าง ๆ ที่เป็นเส้นตรง และการประยุกต์ใช้ในโปรแกรม การวาดรูปต่าง ๆ ที่เป็นเส้นตรงในโปรแกรม และการประยุกต์ใช้งานในโปรแกรม ง 3.1 ป.4/5 3 10
4 การใช้เครื่องมือวาดภาพ การใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม MicroWorlds Pro ง 3.1 ป.4/5 5 10
5 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปร การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งาน โดยมีการใช้ตัวแปร ง 3.1 ป.4/4
ง 3.1 ป.4/5
5 10
กิจกรรม 1 10
ข้อสอบกลางภาค 1 20
ข้อสอบปลายภาค 1 20
รวม 20 100

<< Go Back