<< Go Back

คำอธิบายรายวิชา
วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑-๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

          เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทํางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรมตัวชี้วัด

          การพัฒนารูปแบบต่างๆ เหล่านี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่เป็นระบบและเข้าใจในภาษาดิจิตอล เพื่อจะสร้างผู้นำทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ การเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding ) จึงจำเป็นและสำคัญมากต่อการศึกษาชาติและโรงเรียนต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนโค้ดดิ้งในทุกระดับชั้น ภาษาซี (C Programming Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาครั้งแรกเพื่อใช้เป็นภาษาสำหรับพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ที่สามารถกระทำในระบบฮาร์ดแวร์ได้ด้วยความรวดเร็ว มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เข้าใจคำสั่งและสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รวมทั้งเชื่อมโยงและออกแบบโปรแกรมกับ Output ในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด
         ว ๔.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๒/๓ ม.๓/๓ ม.๔/๑ ม.๔/๓
         ว ๔.๒ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓
    รวม ๑๗ ตัวชี้วัด

<< Go Back