<< Go Back

โครงสร้างรายวิชา
วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑-๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ (key Concept) มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เวลา
(ชม.)
น้ำหนัก
คะแนน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาซี รู้จักกับโปรแกรมภาษาซี ประวัติและความเป็นมาในการสร้างและเริ่มใช้งาน ว.๔.๑ ม.๑/๑-๔
ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๓/๑-๓
ว ๔.๒ ม.๔/๓
โครงสร้างภาษาซี เรียนรู้โครงสร้างของภาษาซี ส่วนประกอบและใช้งานเบื้องต้น ว ๔.๑ ม.๑/๓
ว ๔.๑ ม.๓/๓
ว ๔.๑ ม.๔/๓
ว ๔.๒ ม.๑/๒
ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ          เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการในภาษาซี ว ๔.๑ ม.๔/๑
ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๒
การรับและแสดงผลข้อมูล เรียนรู้วิธีกำหนดและแสดงการรับและแสดงผลข้อมูลในโปรแกรม ว ๔.๒ ม.๑/๑-๓
ว ๔.๒ ม.๒/๑-๒
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม          เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน  ว ๔.๑ ม.๑/๓-๔
ว ๔.๒ ม.๑/๑-๓
ว ๔.๒ ม.๒/๑-๒
คำสั่งควบคุม                เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งควบคุมของภาษาซี ว ๔.๑ ม.๑/๓
ว ๔.๑ ม.๒/๓
ว ๔.๒ ม.๑/๑-๓
ว ๔.๒ ม.๒/๒
พอยน์เตอร์และอาร์เรย์    รู้จักกับพอยน์เตอร์และอาร์เรย์ และการใช้งานร่วมกัน ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๒
ฟังก์ชั่นและไลบรารี่        สามารถใช้ฟังก์ชั่นและไลบรารี่ในส่วนของคำสั่งได้ ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๑
ว ๔.๒ ม.๒/๒
สตริงและสตรักเจอร์         เรียนรู้เรื่องสตริงและ สตรักเจอร์  ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๑
ว ๔.๒ ม.๒/๒
๑๐ การจัดการแฟ้มข้อมูลในภาษาซี สรุปใจความสำคัญและวีธิใช้งานของหลัก ว ๔.๒ ม.๑/๒
ว ๔.๒ ม.๒/๒
กิจกรรม ๑๐
ข้อสอบกลางภาค ๒๐
ข้อสอบปลายภาค ๒๐
รวม ๔๐ ๑๐๐

 

<< Go Back