<< Go Back

คำสั่ง คือ show databases;

รูปแบบคำสั่ง คือ use ชื่อฐานข้อมูล;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ use mysql;

คำสั่ง คือ show tables;

รูปแบบคำสั่ง คือ create database ชื่อฐานข้อมูล;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ create database studentDB;

คำสั่ง คือ use studentDB;
create table student (
id int primary key not null,
name varchar(50),
lastname varchar(50),
grade double);

รูปแบบคำสั่ง คือ insert into ชื่อตาราง values(column 1,column 2, …, column N);
ตัวอย่างคำสั่ง คือ       insert into student values('00001','sarawut', 'areekul',3.15);
insert into student values('00002', 'wanisa', 'kongmee',2.84);
insert into student values('00003', 'denkul', 'samanan',4.00);

รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from student;

รูปแบบคำสั่ง คือ  select ชื่อฟิลด์ที่ 1, ชื่อฟิลด์ที่ 2, ..., ชื่อฟิลด์ที่ N from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ  select name, lastname from student;

รูปแบบคำสั่ง คือ  show columns from ชื่อตาราง;   หรือ desc ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ  show columns from student;   หรือ desc student;

รูปแบบคำสั่ง คือ  select sum(ชื่อฟิลด์) from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ  select sum(salary) from employee;

รูปแบบคำสั่ง คือ  delete from ชื่อตาราง where ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ  delete from student where id = 00003;

รูปแบบคำสั่ง คือ  update ชื่อตาราง set ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล where ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ  update student set name='Suttipong Arunphong' where id = 00001;

คำสั่ง คือ  status

รูปแบบคำสั่ง คือ drop table ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ drop table student;

ตัวอย่างการสร้างตาราง โดยกำหนดชนิดข้อมูลในฟิลด์ที่แตกต่างกัน

หลังจากนั้น ก็ใช้คำสั่ง desc เพื่อเรียกดูฟิลด์ในตาราง

คือ orderm, orderd, pro, cust โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 orderm เป็นตารางข้อมูลการสั่งซื้อแต่ละใบ
1.2 orderd เป็นตารางข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ
1.3 pro เป็นตารางข้อมูลจำนวนสินค้า
1.4 cust เป็นตารางข้อมูลจำนวนลูกค้า

2.1 เพิ่มระเบียนในตาราง orderm

2.2 เพิ่มระเบียนในตาราง orderd

2.3 เพิ่มระเบียนในตาราง pro

2.4 เพิ่มระเบียนในตาราง cust

โดยใช้คำสั่ง Select แบบต่าง ๆ
3.1 แสดงข้อมูลทั้งหมดจากใบสั่งซื้อละเอียด (orderd)
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from orderd;

3.2 นับจำนวนระเบียนในแฟ้มสั่งซื้อละเอียด
รูปแบบคำสั่ง คือ select count(*) from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select count(*) from orderd;

นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง sum avg max min length mid left right instr replace เป็นต้น

3.3 แสดงข้อมูล โดยเปลี่ยนชื่อ field เพื่อแสดงผล หรือใช้อ้างอิง
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อฟิลด์ as ชื่อฟิลด์ใหม่, ชื่อฟิลด์ as ชื่อฟิลด์ใหม่ from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select cust as f1, custname as f2 from cust;

3.4 แสดงข้อมูล โดยเปลี่ยนชื่อ field และใช้ function length ในการวัดขนาดข้อมูล
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อฟิลด์ as ชื่อฟิลด์ใหม่, length(ชื่อฟิลด์) as ชื่อฟิลด์ใหม่ from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select cust as f1, length(custname) as f2 from cust;

3.5 แสดงข้อมูล โดยตัดตัวอักษรมาแสดงผล
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อฟิลด์, mid(ชื่อฟิลด์,ตำแหน่งเริ่มต้น,ตำแหน่งสิ้นสุด) from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select cust, mid(custname,1,3) from cust;

3.6 แสดงข้อมูลเลขที่ใบสั่งซื้อ เฉพาะที่ไม่ซ้ำ
รูปแบบคำสั่ง คือ select distinct ชื่อฟิลด์ from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select distinct orderid from orderd;

3.7 เลือกแสดงรายการสั่งซื้อละเอียด โดยกำหนดเงื่อนไข where
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง where ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from orderd where pro = 204;

3.8 แสดงรายชื่อลูกค้า และจัดเรียงตามชื่อ
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง order by ชื่อฟิลด์;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from cust order by custname;

3.9 แสดงข้อมูลสินค้า เรียงตามราคาจากมากไปน้อย
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง order by ชื่อฟิลด์ desc;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from pro order by price desc;

3.10 แสดงข้อมูลสินค้า ทั้งการจัดเรียงและเลือกข้อมูลพร้อมกัน
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง where ชื่อฟิลด์ เครื่องหมายเปรียบเทียบ ค่าข้อมูล and ชื่อฟิลด์ เครื่องหมายเปรียบเทียบ ค่าข้อมูล order by ชื่อฟิลด์ desc;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from pro where price < 100 and price > 20 order by price desc;

3.11 แสดงข้อมูลสินค้า ยกเว้นบางรายการ (สินค้าที่ชื่อว่า ink)
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง where not(ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล);
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from pro where not(proname = 'ink');

3.12 แสดงข้อมูลสินค้า ยกเว้นบางรายการ (สินค้าที่ชื่อว่า pen หรือราคามากกว่า 90)
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง where not(ชื่อฟิลด์ = ค่าข้อมูล or ชื่อฟิลด์ เครื่องหมายเปรียบเทียบ ค่าข้อมูล);
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from pro where not(proname = 'pen' or price > 90);

3.13 แสดงข้อมูล เฉพาะเขตข้อมูลที่ต้องการ
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อฟิลด์ที่ 1, ชื่อฟิลด์ที่ 2 from ชื่อตาราง;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select orderid,cust,orderdate from orderm;

3.14 แสดงข้อมูลเลือกเฉพาะบางช่วงข้อมูล (วันที่มากกว่าวันที่ 10 สิงหาคม ปี 2018)
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง where ชื่อฟิลด์ > วันที่';
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from orderm where orderdate >  '2018-08-10';

3.15 แสดงข้อมูล เลือกเฉพาะปี และเดือนที่ต้องการ
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง where year(ชื่อฟิลด์) = ค่าข้อมูล and month(ชื่อฟิลด์) = ค่าข้อมูล;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from orderm where year(orderdate) = '2018' and month(orderdate) = '08';

3.16 เลือกข้อมูลด้วยคำสั่ง in (เลือกเฉพาะ pen และ book)
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง where ชื่อฟิลด์ in (ค่าข้อมูล,ค่าข้อมูล);
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from pro where proname in ('pen','book');

3.17 เลือกข้อมูลด้วยคำสั่ง like (เลือกเฉพาะขึ้นต้นด้วย Mr)
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง where ชื่อฟิลด์ like ค่าข้อมูล;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from cust where custname like 'Mr%';

3.18 แสดงข้อมูลโดยระบุระเบียน
รูปแบบคำสั่ง คือ select * from ชื่อตาราง limit ระเบียนเริ่มต้น,ระเบียนสิ้นสุด;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select * from orderd limit 1,3;

3.19 นับแยกกลุ่มในแฟ้มใบสั่งละเอียด
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อฟิลด์, count(ชื่อฟิลด์) from ชื่อตาราง group by ชื่อฟิลด์;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select orderid, count(pro) from orderd group by orderid;

 

3.21 คำนวณยอดรวมในแฟ้มใบสั่งละเอียดแต่ละใบ
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อฟิลด์, sum(ชื่อฟิลด์ที่ใช้คำนวณ * ชื่อฟิลด์ที่ใช้คำนวณ) from ชื่อตาราง group by ชื่อฟิลด์;

ตัวอย่างคำสั่ง คือ select orderid, sum(price * quantity) from orderd group by orderid;

3.22 คำนวณยอดรวม เลือกด้วยคำสั่ง having ภายหลัง group แล้ว
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อฟิลด์, sum(ชื่อฟิลด์ที่ใช้คำนวณ * ชื่อฟิลด์ที่ใช้คำนวณ) from ชื่อตาราง group by ชื่อฟิลด์ having sum(ชื่อฟิลด์ที่ใช้คำนวณ * ชื่อฟิลด์ที่ใช้คำนวณ) เครื่องหมายเปรียบเทียบ ค่าข้อมูล;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select orderid, sum(price * quantity) from orderd group by orderid having sum(price * quantity) > 200;

3.23 แสดงข้อมูลจากฟิลด์หลายตาราง (แสดงเลขที่ใบสั่งซื้อและชื่อผู้ซื้อ ซึ่งอยู่คนละตาราง)
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อตารางที่ 1.ชื่อฟิลด์, ชื่อตารางที่ 2.ชื่อฟิลด์ from ชื่อตารางที่ 1, ชื่อตารางที่ 2 where ชื่อตารางที่ 1.ชื่อฟิลด์ = ชื่อตารางที่ 2.ชื่อฟิลด์;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select orderm.orderid, cust.custname from orderm, cust where orderm.cust = cust.cust;

3.24 แสดงข้อมูลใบสั่งอย่างละเอียดและชื่อสินค้าแต่ละรายการ โดยใช้คำสั่ง inner join
รูปแบบคำสั่ง คือ select ชื่อตารางที่ 1.*, ชื่อตารางที่ 2.* from (ชื่อตารางที่ 1 inner join ชื่อตารางที่ 2 on ชื่อตารางที่ 1.ชื่อฟิลด์ที่เหมือนกัน = ชื่อตารางที่ 2.ชื่อฟิลด์ที่เหมือนกัน) order by ชื่อตารางที่ 1.ชื่อฟิลด์ที่เป็นคีย์หลัก;
ตัวอย่างคำสั่ง คือ select orderd.*, pro.* from (orderd inner join pro on orderd.pro = pro.pro) order by orderd.orderid;

3.25 การเชื่อมข้อมูลแต่ละตารางเข้าด้วยกัน (orderm, orderd, cust และ pro)
ตัวอย่างคำสั่ง คือ       select orderm.orderid, orderm.orderdate, orderm.ordertime,
cust.cust, cust.custname,
orderd.pro, pro.proname, orderd.price, orderd.quantity, pro.price
from orderm,orderd,cust,pro
where orderm.cust=cust.cust
and orderm.orderid=orderd.orderid
and orderd.pro=pro.pro order by orderm.orderid;

ที่มาของข้อมูล : http://www.thaiall.com/mysql/indexo.html#h1

<< Go Back