<< Go Back

คำอธิบายรายวิชา
วิชา การเขียนโปรแกรม Python กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑-๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต 

          ภาษาไพธอน (Python Language) เป็นภาษาที่ถูกออกแบบและพัฒนามา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพสูง โดยนำเอาคุณลักษณะเด่นๆ ของภาษาอื่นๆ มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอด เช่น ภาษา C, C++, Java เป็นต้น ไพธอนจึงถูกเรียกว่าเป็นภาษาที่มีหลายกระบวนทัศน์หรือหลายมุมมอง (multi-paradigm languages) ซึ่งเกิดจากการผสมผสานรวมเอาแนวความคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันให้อยู่ในตัวของไพธอน คือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented programming), การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured programming), การโปรแกรมเชิงฟังชัน (Functional programming) และการเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ (Aspect-oriented programming)

          ภาษาไพธอนเป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากนักพัฒนาโปรแกรมทั่วโลก ส่งผลให้ภาษาไพธอนมีความสามารถสูงและรองรับงานด้านต่างๆ ได้มากมาย อาทิเช่น ระบบฐานข้อมูล เกม แอพพลิเคชัน เว็บแอพพลิเคชัน และนิยมใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในต่างประเทศตั้งแต่ระดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัย เห็นได้จากมีหน่วยงานสำคัญๆ ของโลกนำเอาภาษาไพธอนไปพัฒนางานของตนมากมาย เช่น NASA, Google และอื่นๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้เข้ากับงานของตนเอง

ตัวชี้วัด
         ว ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒
         ว ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒
         ว ๔.๒ ม.๒/๒
         ว ๔.๒ ม.๓/๑
         ว ๔.๒ ม.๔/๑
         ว ๔.๒ ม.๖/๑
       รวมทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด

<< Go Back