<< Go Back

โครงสร้างรายวิชา
วิชา การเขียนโปรแกรม Python กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑-๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ (key Concept) มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เวลา
(ชม.)
น้ำหนัก
คะแนน
ทำความรู้จักกับภาษา Python - ทำความรู้จักกับภาษา Python ว.๔.๑ ม.๑/๑
ว.๔.๒ ม.๑/๒
โครงสร้างและลักษณะการเขียนโปรแกรม   - โครงสร้างของภาษา Python
- เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
ว.๔.๒ ม.๑/๒
ว.๔.๒ ม.๒/๒
รู้จักกับการใช้ตัวแปร Python - รู้จักกับการใช้ตัวแปร Python
- การใช้ตัวแปรประเภท Sequence และการใช้โอเปอร์เรเตอร์
ว.๔.๒ ม.๑/๒
ว.๔.๒ ม.๒/๒
การตรวจสอบเงื่อนไข      - การตรวจสอบเงื่อนไข     
- การจัดรูปแบบคำสั่ง
ว.๔.๒ ม.๑/๒
ว.๔.๒ ม.๒/๒
คำสั่งการวนทำซ้ำ           - เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ ว.๔.๒ ม.๑/๒
ว.๔.๒ ม.๒/๒
การสร้างโพรซีเจอร์หรือฟังก์ชัน Python - การสร้างโพรซีเจอร์
- การสร้างและกำหนดขอบเขตตัวแปรฟังก์ชัน
ว.๔.๒ ม.๒/๒
ฝึกเขียนโปรแกรมกับเต่า Python - เขียนโปรแกรมกับเต่า Python ว.๔.๒ ม.๒/๒
ว.๔.๒ ม.๔/๑
Python กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล - เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล ว.๔.๒ ม.๒/๒
ว.๔.๒ ม.๓/๑
ว.๔.๒ ม.๔/๑
ว.๔.๒ ม.๖/๑
พื้นฐานการใช้โมดูล Tkinter สำหรับ Graphical User Interface (GUI) - ออกแบบและสร้าง GUI ด้วย TK - การสร้างและใช้งาน Widgets พื้นฐาน ว.๔.๒ ม.๒/๒
ว.๔.๒ ม.๓/๑
ว.๔.๒ ม.๔/๑
ว.๔.๒ ม.๖/๑
กิจกรรม ๑๐
ข้อสอบกลางภาค ๒๐
ข้อสอบปลายภาค ๒๐
รวม ๔๐ ๑๐๐

 

<< Go Back