<< Go Back

โครงสร้างรายวิชา
วิชา การเขียนโปรแกรม Scratch กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑-๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

ลำดับ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ (key Concept) มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด
เวลา
(ชม.)
น้ำหนัก
คะแนน
เริ่มต้นกับโปรแกรม Scratch เรียนรู้ถึงความเป็นมาของโปรแกรมทำความรู้จักกับโปรแกรม Scratch และการเรียน Scratch ออนไลน์ ว ๔.๒ ป.๑/๒
การใช้งานเบื้องต้น เรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch และการใช้งานเบื้องต้น  ว ๔.๒ ป.๑/๒
  ว ๔.๒ ป.๒/๒
การเขียนโปรแกรมโดยคำสั่งพื้นฐาน รู้จักกับตำแหน่ง การเคลื่อนที่ของตัวละคร การวาดเส้น และคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ว ๔.๒ ป.๑/๒
ว ๔.๒ ป.๑/๓
๑๐
การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งควบคุม การเขียนคำสั่งโดยการสร้างเงื่อนไขและการทำซ้ำ  ว ๔.๒ ป.๓/๑
  ว ๔.๒ ป.๔/๒
๑๐
โครงสร้างภาษา Scratch รู้จักกับการทำงาน Data , Event และ Procedure  ว ๔.๒ ป.๕/๒
  ว ๔.๒ ป.๖/๒
๑๐
การสร้างชิ้นงานโดยการประยุกต์ใช้คำสั่ง Scratch การเขียนโปรแกรมเคลื่อนไหวด้วย   Scratch และการสร้างเกมแบบง่ายๆ  ว ๔.๒ ป.๔/๒
  ว ๔.๒ ป.๕/๒
  ว ๔.๒ ป.๖/๒
๑๐
กิจกรรม ๑๐
ข้อสอบกลางภาค ๒๐
ข้อสอบปลายภาค ๒๐
รวม ๔๐ ๑๐๐

 

<< Go Back