การสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564

การสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564

อบรมโปรแกรมต่างๆ
ตามโรงเรียน

ออกบูทโครงการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

อบรมการใช้โปรแกรม Pyton
รร.มหาวชิราวุธ จ.สงขลา

ออกบูท โรงเรียนสงวนหญิง


อบรมที่โรงเรียนดอนเมือง
เรื่อง digital thailand 4.0

แนะนำการใช้ห้อง
อบจ.อุดรธานี

การสัมมนาครั้งที่ 2 ปี 62
โปรแกรม Blockly

การสัมมนาครั้งที่ 2 ปี62
ภาษา Python

การสัมมนาครั้งที่ 2 ปี62
ภาษาซี

การสัมมนาครั้งที่ 2 ปี62
Coding

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Flash

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Captivate

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
งานเลี้ยง

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Construct2

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Premiere Pro

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม E-sport

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Google App

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Logo Block

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Vision

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Scratch

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Python

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม Windows 10


อบรมที่โรงเรียนพุทไธสง
เรื่อง การใช้งาน Google App


การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม VR + AR

การสัมมนาครั้งที่ 1 ปี62
โปรแกรม IOT

สัมมนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ออกบูทหุ่นยนต์ รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560


สัมมนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุร